Matchning av kompetens och livslångt lärande

I en allt mer snabbföränderlig värld ställs det förnyade krav på kompetens som kan främjas av livslångt lärande. Studier kring framtidens marknad visar på att rörelserna kommer bli större och individen kommer behöva anpassa sig snabbare än tidigare. Det förutsätter strukturer och stöd för lärande.


Ett gemensamt ansvar

Sverige är ett digitalt högpresterande land. Vi ligger på en andra plats bland EU:s medlemsländer. 

Samtidigt är det stor brist på spetskompetens. Gapet mellan antalet lediga jobb och tillgänglig kompetens ökar hela tiden. Näringslivsorganisationer beskriver situationen som akut. Till exempel anger IT&Telekomföretagen att 70 000 personer kommer saknas år 2022.

Svenska företag beskriver att kompetensbristen håller tillbaka utveckling och tillväxt och medför risker att de flyttar verksamhet utomlands.

Till exempel valde Storbritanniens att i höstbudgeten för 2017 finansiera helt nya AI-stipendier och till en början finansiera 450 doktorander som ska fokusera på etik och artificiell intelligens (AI). (gov.uk)

 

Livslångt lärande ett måste

Den framtida arbetsmarknaden kommer bestå av större rörelser. Behovet av olika kompetenser förväntas öka i snabb takt. Livslångt lärande är ett begrepp som diskuterats länge och som nu måste bli verklighet.

Det förutsätter förändrat synsätt på lärande som angår både arbetsgivare och individen.

Specialistkompetens är idag en färskvara. Befintliga finansieringsmodeller gör det svårt för yrkesverksamma, både tidsmässigt och ekonomiskt, att växla om och våga ta steget att ta del av det nuvarande systemet som främst består av långa utbildningar.

 
Antalet digitala specialister behöver öka.


Skapa nya förutsättningar för livslångt lärande

Vi bedömer att det behövs nya incitament och praktiska förutsättningar som gör det möjligt att i högre utsträckning utveckla sin kompetens parallellt med arbetslivet.

Regeringen bör initierar en samverkansmodell med näringsliv, utbildningsväsendet och arbetsmarknadens parter. Modellen ska syfta till att konkret ringa in hur knutar kan lösas upp för att stödja ett kontinuerligt lärande i arbetslivet. Det behöver finnas en fungerande finansiering.


Använda befintliga resurser

Samtidigt kan Sverige bli bättre på att använda de resurser vi har på ett bättre sätt. 

Andelen kvinnor som jobbar inom teknik- och digitala sektorn måste öka, tyvärr visar prognoserna på motsatsen. 

På samma sätt bör integrationen av utbildade nyanlända effektiviseras så att denna potential tas om hand bättre. Även hos personer med funktionsvariationer finns idag outnyttjade möjligheter.

 


 

Identifierade utmaningar

De största utmaningarna för ökad matchning av kompetens är: 

1. Sverige behöver analysera förändringarna på arbetsmarknaden snabbare och med bättre precision

2. Ett system som stimulerar till livslångt lärande saknas.

3. Att bättre möta dagens och framtidens behov av digital kompetens, både på bredden och på djupet.

4. Sverige kan bli bättre på att marknadsföra sin digitala position – tillgång till kompetens och attraktiva arbetsplatser.

 


Våra rekommendationer till regeringen

  • Det behövs en mer proaktiv analys med högre precision vad gäller arbetsmarknadens förändringar. En aktör bör få i uppdrag att göra dessa bedömningar.
  • Sverige behöver stärka sitt engagemang inom ramen för EU:s kompetensagenda. 
  • Regeringen behöver skaffa sig kunskap om förekomsten av digitala valideringsverktyg och nyttan med dessa. 
  • Arbetet med livslångt lärande behöver konkretiseras. Förslagsvis bör en arbetsgrupp bildas som tar fram en målbild och ringar in vilka knutar som behöver lösas.
  • Antalet digitala specialist behöver öka. Det växande gapet mellan utbud och efterfrågan behöver hanteras. 
  • Samla och sprid goda exempel på matchningsinitiativ. 
  • Regeringen behöver vara aktiva i internationella sammanhang för att synliggöra behovet av ytterligare spetskompetens.

 

 


 

Här kan du ladda ner hela lägesbilden av digital kompetens (pdf) > 

Tillbaka till Digital kompetens (samlingssida)>