Välkommen till Digitaliseringsrådet

Vi följer digitaliseringen i Sverige och omvärlden för att hjälpa regeringen med strategiska analyser och rekommendationer.

Läs mer om Rådet och vårt uppdrag

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Post- och telestyrelsens uppdrag upphör 1 september

Post- och telestyrelsen (PTS) har under perioden 2017-2021 haft i uppdrag att, i form av ett kansli, ansvara för analys och uppföljning av digitaliseringspolitiken samt att vara administrativt stöd åt regeringens Digitaliseringsråd.

Uppdraget upphörde den 1 september och den del som rör analys av har under året förberetts för att överföras till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Ansvaret för Digitaliseringsrådet finns fortsatt hos Regeringskansliet.

Denna webbplats uppdateras inte med ny information men det analysarbete som kansliet svarat för finns att ta del av här. Informationens aktualitet kan därför inte garanteras eller påverkas.

På webbplatsen finns också information om rådet och dess medlemmar.

För frågor som rör Digitaliseringsrådet hänvisas till Finansdepartementet, Enheten för samhällets digitalisering.

För frågor som rör analys och uppföljning av digitaliseringspolitiken hänvisas till DIGG.

Under 2020 valde Digitaliseringsrådet att bredda perspektivet på samhällets digitalisering. Därför har vi tagit fram en temaskrift på temat Risk i en digital tid. Två rådsmedlemmar och en extern expert har fått i uppdrag att ge sin syn på risk i relation till digitaliseringen av samhället

Fördjupad analys av samhällets digitalisering

Under 2019 valde Digitaliseringsrådet att fördjupa analysen av samhällets digitalisering inom två områden Data som strategisk resurs och Delaktighet i en digitaltid.

Syftet med fördjupningarna är dels att bredda kunskapen inom valda områden och dels att agera katalysator för förändringsarbete kopplat till de utmaningar som finns.

Genom att presentera dessa fördjupningar för Digitaliseringsrådet fram rekommendationer till regeringen om vad som kan och bör göras inom respektive område.

Läs mer

Digitalisering en möjlighet för en hållbar framtid

Rätt använt är digitaliseringen ett viktigt verktyg för att nå de globala målen till 2030. Framtiden börjar nu! Läs mer om de globala målen.

Är du intresserad av andra länders arbete inom digitaliseringsområdet? Här hittar du information om några länders digitala inriktning.