Fördjupningsområden 2019

Under 2019 siktar vi på att fördjupa bilden inom ett par viktiga utmaningsområden. Syftet är att bredda kunskapen men också agera katalysator för att föra fram rekommendationer till regeringen om vad som kan och bör göras inom respektive område.

Delaktighet i en digital tid

Alla behöver kunna vara delaktiga i en digital tid. Statistik visar att en halv miljon av befolkningen aldrig använder internet. Vi kan se att delaktighetsfrågor är ett angeläget men underutvecklat område. 

Det behövs mer kunskap om varför personer upplever sig vara digitalt utanför och hur delaktigheten i samhället kan stärkas. Det saknas en nationell riktning, uppföljning och långsiktigt systematiskt arbete. Vi vill främja en process för att frågan ska ta till nästa nivå. 

Kontakt
Emily Nordqvist

Läs mer om delaktighet:
Förmåga och möjlighet att delta i det digitala samhälletData som resurs

Det digitaliserade samhället bygger på data. I rådets arbete är det tydligt att data är en viktig
möjliggörare för innovation, framväxten av nya företag och affärsmodeller, effektivisering med
mera. Framgångsrik användning av stora datamängder för med sig potential att förändra hur
verksamheter organiseras och bedrivs, men kan också ändra såväl konkurrenssituationen som
maktstrukturer. I takt med att allt mer data samlas in växer behovet av förstå hur den kan
användas på bästa sätt, vilket ställer nya krav på kompetens. När datamängderna är stora och
många gånger dessutom ostrukturerade är traditionella metoder för bearbetning och analys ofta
otillräckliga. 

Kontakt:
Fredrik Sandberg