Data som strategisk resurs - en översiktlig lägesbild

Data kan ses som en grundsten i ett modernt kunskapssamhälle. Framgångsrik användning av stora datamängder för med sig potential att förändra hur verksamheter organiseras och bedrivs, men kan också förändra såväl konkurrenssituationen på en marknad som maktstrukturer. I takt med att allt mer data samlas in växer behovet av att förstå hur den kan användas på bästa sätt, vilket ställer nya krav på kompetens.

Värdet av data

I dagens samhälle produceras mer och mer data och takten väntas öka ytterligare. Artiklar gör gällande att 90 % av all data som finns i världen har skapats de senaste två åren. Att data betingar ett värde förefaller i det närmaste självklart, men hur data kan värderas är inte okomplicerat. 

Som exempel på hur data används kan nämnas att människors beteende på Internet sedan länge är föremål för extensiv analys; vad vi söker på, vad vi tittar på, vad vi gillar, vad vi köper etc. Vi syns även på kameror, använder elektroniska lås, passerar vägtullar och betalar med kort eller andra digitala tjänster. Appar registrerar träning, puls och annan hälsoinformation. Inom sjukvården och offentlig service har över tid byggts upp omfattande register kring allt från patientdata, fastighetsdata och deklarationer till trafikflöden. Uppkopplade maskiner kommunicerar och levererar data till olika system. Data utvecklas kort sagt till att bli en slags infrastruktur, som binder samman olika sektorer och som är nödvändig för att leverera olika tjänster i det moderna samhället.

Siffror för Sverige pekar på att mängden data växer och en fortsatt tillväxt förväntas framöver. Den överväldigande majoriteten av denna tillväxt sker i kategorin ostrukturerad data. 


Pyramidfigur med rangordningen Data, Analys och AI. data är grunden för att samla in, lagra och strukturer.

Data är en nödvändig insatsvara för såväl analys som mer avancerade algoritmer


En lägesbild

Ökad förståelse för data som en central resurs i och för samhället bidrar till att Sverige bättre kan ta till vara digitaliseringens möjligheter. Mot bakgrund av detta har Digitaliseringsrådets kansli inom ramen för rådets uppdrag att följa digitaliseringen gjort en fördjupning kring data som strategisk resurs i syfte att bättre förstå området, inklusive möjligheter och utmaningar samt vad det offentligas roll kan vara.

Rapporten ger en introduktion till området data som strategisk resurs, en diskussion om behov och utmaningar utifrån källmaterial och möten med olika aktörer samt sammanfattande observationer.