Delaktighet i en digital tid

Digitaliseringen påverkar oss alla. Till exempel hur vi sköter vår ekonomi, deltar i arbetslivet och upprätthåller våra sociala kontakter samt får vård och har kontakt med samhällets institutioner. Traditioner, vanor och rutiner som varit kopplade till det industrialiserade samhället omskapas eftersom digitaliseringen är en transformerande kraft i samhället.

Varför delaktighet?

Vår tids samhällsutveckling drivs av digitaliseringen och frågorna kopplade till denna omfattande förändring är många. Effekten av digitaliseringen lyfts fram varje dag. Sverige har varit bra på att mobilisera kraft och styrning kring bredbandsutbyggnad och innovationsfrågor. På samma sätt behövs riktning och struktur för att främja en bred digital delaktighet. Först och främst för att motverka stora skillnader mellan medborgare, organisationer och företag.


I digitaliseringsstrategin anger regeringen att ”alla ska ha förmågan och möjligheten att delta i ett digitalt samhälle”.

Med hänsyn till den inriktningen finns det tre grundläggande samhällsperspektiv som besvarar frågan om varför digital delaktighet är viktigt.

 1. Demokratins grunder

  Samhället behöver ta ansvar för att alla får vara med. Demokratin bygger på tillit mellan medborgare och stat. Denna tillit är lika viktig i en digital tid som innan även om behov och drivkrafter förändras

  I regeringsformen formuleras: 
  ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället”.
 2. Motverka polarisering

  Digitalisering kan leda till förenkling, mervärde och individualisering men det kan också leda till svårigheter, hinder och utanförskap. Båda dessa alternativ är helt möjliga. Teknikutvecklingen är neutral, det är vi människor som påverkar vägvalet och väljer de värden som bör stärkas.
 3. Kostnadseffektivitet

  Effektiviseringspotentialen vid digitalisering hänger ihop med nyttjandegraden. Det uppstår en stor merkostnad om samhället ska upprätthålla parallella processer på grund av dålig implementering.

Varför fokuserar Digitaliseringsrådet på delaktighet?

Mycket bra görs på området, men samtidigt kan vi konstatera att insatserna är kortsiktiga och att det saknas en gemensam och samlad politik. Vi efterfrågar ett tydligare ansvarstagande och strategisk samverkan för att möta dagens och framtidens behov. Området är helt klart komplext med många perspektiv. Därför behövs det systematiskt byggas kunskap för att identifiera de faktiska behoven.

Vi ser att Digitaliseringsrådet kan fortsätta bidra med kunskapsuppbyggnad, omvärldsanalys och dialog för att under en tid hjälpa till att lyfta frågan utifrån ett nationellt samhällsperspektiv.

Det arbete som vi bedriver ska leda till underlag till regeringen som kan bli stöd för beslut och insatser.