Nyheter

 • Digital omställning till följd av covid-19

  15 januari 2021
  PTS fick i juni i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19 (I2020/01584/D). Digitaliseringsrådets kansli har under sommaren och hösten 2020…
 • Fortsatt arbete för Digitaliseringsrådet

  11 december 2020
  Digitaliseringsrådet fungerar rådgivande och bidrar med ny kunskap för att nå de övergripande målen i digitaliseringspolitiken, dvs att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringsrådet leds av digital…
 • Förlängd tid och nya uppdrag avseende analys och uppföljning av samhällets digitalisering

  11 december 2020
  Regeringen gav den 27 juni 2019 Statskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering av Digitaliseringsrådet och dess kansli (I2019/01965). Statskontoret har i sin utvärdering bedömt att en analysfunktion behöver organiseras långsiktigt och därför bö…
 • Rådet reflekterar - Risk i en digital tid

  9 november 2020
  Digitaliseringsrådet bistår regeringen med analyser av Sveriges digitalisering. I vårt uppdrag ingår även att ge förslag på möjliga konkreta åtgärder för att landet ska nå den nationella digitaliseringsstrategins yttersta mål: att Sverige ska bli bäs…
 • Analys av coronakrisens påverkan på digitaliseringen

  5 november 2020
  Regeringsuppdraget syftar till att ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från den digitala omställning som skett under coronapandemin. Utifrån analysarbetet ska myndigheterna lämna förslag på åtgärder till regeringen. Förslagen ska bidra till rege…
 • Temaskrift om delaktighet i en digital tid

  20 oktober 2020
  Innehåll i publikationen Texterna är skrivna av olika författare som står för slutsatser och innehåll. Tillsammans ger det förhoppningsvis dig som arbetar med samhällsutveckling en inspirerande läsning! Ingen ska stå utanför det digitala samhället T…
 • En starkare digital drivkraft är viktigt för Sveriges utveckling

  9 december 2019
  Jan Gulliksen, ofta kallad Gulan, är ledamot i Digitaliseringsrådet från starten 2017. Innan dess var han ordförande för Digitaliseringskommissionen och han har medverkat i flera nationella och internationella expertgrupper sedan 2012. Han är också D…
 • Gott ledarskap ger verkliga förflyttningar

  2 december 2019
  - Människor följer inte policys och riktlinjer. Människor följer människor. Och därför är det viktigt att vi har ledare som har andra kvaliteter än de som vi traditionellt kopplar ihop med chefer, till exempel attityder som ”full fart-framåt” eller e…
 • Alla måste erbjudas möjlighet att delta om Sverige ska bli ett hållbart digitalt samhälle

  21 november 2019
  Fördjupningsrapport med förslag Samhällstjänster digitaliseras och automatiseras. Städer och hem blir smarta genom automatisering och uppkoppling. Individen får vård av robotar, transporteras av självkörande fordon och behöver hantera ekonomin med hj…
 • Sverige är bra på innovation men vi kan inte slå oss till ro

  13 november 2019
  Myndigheten DIGG har funnits i drygt ett år. Uppdraget är att göra kommuner, regioner och myndigheter mer effektiva och ändamålsenliga med hjälp av digitalisering. Generaldirektören Anna Eriksson har en bakgrund inom både privata och offentlig verksa…