Digitaliseringsrådets ger aktuell lägesbild av digital kompetens

26 juni 2018

Vi ser att digital kompetens är ett centralt nyckelområde för ett digitaliserat Sverige. I en aktuell lägesbild som vi lämnat till regeringen kan vi konstatera att många bra saker görs men det behöver hända mycket mer.

Om Sverige ska behålla en fungerande välfärd, värna jämlikheten och ha konkurrenskraft behöver den digitala kompetensen stärkas i hela samhället. Hur vi studerar, arbetar, fattar beslut och inordnar vardagslivet är i stort definierat av industrisamhällets krav och behov. Den digitala tidsåldern förändrar många av dessa faktorer och innebär att vi har möjlighet att lösa samhällsutmaningar på nya sätt.
Viktiga utmaningar som Sverige står inför beskrivs i lägesbilden och kopplas till digitaliseringsstrategins delmål och underområden. Vi ger även förslag på konkreta insatser som regeringen kan välja att gå vidare med.

Underområden som vi tittat närmare på är:

  • Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället
  • Modernisering av utbildningssystemet
  • Matchning av kompetens
  • Digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt ägande

 

Tre viktiga utmaningar och förslag

1. Alla måste med
Det finns många aktörer som jobbar med delaktighetsfrågor och det pågår många bra insatser men insatserna behöver stärkas. Vår bedömning är att det saknas ett systematiskt och målinriktat arbete. Vi behöver öka förståelse för samband och skillnader kring digitalt utanförskap på olika nivåer. Analyser och studier genomförs men beskrivningarna är varken täckande eller tillräckligt detaljerade för att kunna förstå tillräckligt mycket om digital delaktighet.

Vår rekommendation till regeringen är att stärka insatserna på nationell nivå och att en aktör får ett strategiskt samlat ansvar för ökad delaktighet.

2. Brett kompetensbehov
Sverige är ett digitalt högpresterande land. Vi ligger på en andra plats bland EU:s medlemsländer. 
Samtidigt är det stor brist på spetskompetens. Gapet mellan antalet lediga jobb och tillgänglig kompetens ökar hela tiden. Näringslivsorganisationer beskriver situationen som akut. Det är en utmaning som Sverige behöver kraftsamla kring och hantera för att vi även fortsättningsvis ska kunna främja en positiv utveckling.
Vår rekommendation är bland annat att det genomförs en mer proaktiv analys med högre pression vad gäller arbetsmarknadens förändringar. Regeringen behöver bemöta behovet av specialister bland annat genom att satsa på fler utbildningsplatser.

3. Livslångt lärande – ett måste
I en allt mer snabbföränderlig värld ställs det förnyade krav på kompetens som kan främjas av livslångt lärande. Studier kring framtidens marknad visar på att rörelserna kommer bli större och individen kommer behöva anpassa sig snabbare än tidigare. Det förutsätter strukturer och stöd för lärande. Vi bedömer att det behövs nya incitament och praktiska förutsättningar som gör det möjligt att i högre utsträckning utveckla sin kompetens parallellt med arbetslivet.

Vår rekommendation är att regeringen bör initierar en samverkansmodell med näringsliv, utbildningsväsendet och arbetsmarknadens parter. Modellen ska syfta till att konkret ringa in hur knutar kan lösas upp för att stödja ett kontinuerligt lärande i arbetslivet.