Digitaliseringsrådets verksamhet granskas

30 augusti 2019

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att granska Digitaliseringsrådets verksamhet och organisation. I uppdraget ingår att utvärdera vår verksamhets resultat, effekter och organisationsform i enlighet med uppdraget ( dnr N2017 /01899/D och dnr 12019/01968/D). Statskontoret ska därutöver undersöka behovet av och möjliga former för ett samlat och kontinuerligt ansvar för analys, uppföljning och genomförande av digitaliseringspolitiken.


– Digitaliseringsrådet välkomnar utvärderingen. Det är viktigt att fundera över hur analysfrågan ska tas om hand för att möjliggöra en långsiktig och stabil styrning. Digitaliseringen innefattar hela samhället och det är angeläget med ett tydligt ansvar för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden, säger kanslichef Nils Hertzberg.


Läs mer om beslutet på regeringens webbplats.