Ett digitaliseringspaket med flera insatser har presenterats av regeringen

27 juni 2019

Flera nya insatser för att stärka Sverige förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter har presenterats efter regeringens torsdagssammanträde. I enlighet med Digitaliseringsrådets rekommendation får SCB i uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens i företag och offentlig förvaltning, inklusive universitets- och högskolesektorn. DIGG får ökat anslag och insatser för att främja små och medelstora företag användning av data som strategisk resurs finns också med i ett brett och välkommet digitaliseringspaket.

Ett brett insatspaket för förstärkt digitaliseringsförmåga

Idag har regeringen tagit beslut om ett antal nya uppdrag som digitaliseringsminister Anders Ygeman för fram.

Följande uppdrag har presenterats: 


AI för att mäta AI

Statistiska Centralbyrån, SCB, får uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens i företag och offentlig förvaltning, inklusive universitets- och högskolesektorn.

Genom ett brett statistikunderlag ska SCB belysa variation i användningen av AI och analys av stora datamängder inom och mellan sektorer och branscher samt faktorer som påverkar användningen. SCB ska använda AI, i form av textanalys och maskininlärning, i

Vi välkomnar uppdraget och Digitaliseringsrådet har också tidigare i år rekommenderat regeringen att användningen av AI behöver mätas. Kunskapsunderlaget behöver förbättras bland annat för att jämföra aktiviteter och som underlag för fortsatt policyutveckling. 

Läs mer om uppdraget på regeringen.se

Digitaliseringsrådets rekommendation till regeringen om att mäta AI-användingen i svenska företag (PDF-fil)


Data som resurs ska höja små och medelstora företag

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att kartlägga och främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs. Tanken är att de ska genomföra kunskapshöjande insatser som till exempel seminarier och pilotprojekt i labbmiljö. I arbetet ska nationell säkerhet, skydd av personlig integritet och frågor kring delning, utbyte, tillgång, ägarskap, datainsamling och lagring tas i beaktande. Betydelsen av data ses och hanteras som en strategisk resurs lyfts av Digitaliseringsrådet. 

Läs mer om uppdraget på regeringen.se

Läs mer om Data som strategisk resurs, en lägesbild från Digitaliseringsrådet


Kompetenshöjande insatser för att stärka digital spetskompetens

I DN presenteras att regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket i uppdrag att kartlägga bristerna på digital spetskompetens. Målet är att det ska leda till nya och mer aktuella högskoleutbildningar.

Digitaliseringsrådet, med flera, har påtalat att det är angeläget att specialistfrågan tas om hand och att det går att se kopplingar mellan efterfrågan och själva utbildningsinnehållet. Specialistkompetens behövs idag och ännu mer framåt om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi välkomnar insatsen.

Läs mer om digital kompetens här

Läs mer om uppdraget på dn.se


DIGG får ökat anslag

Myndigheten för digital förvaltning får förstärkning med drygt 15 miljoner kronor under 2019. 

Läs mer om beslutet på regeringen.se