Förlängd tid och nya uppdrag avseende analys och uppföljning av samhällets digitalisering

11 december 2020

Den 19 november förlängde regeringen Post- och Telestyrelsens (PTS) uppdrag att stödja arbetet i Digitaliseringsrådet samt att analysera och följa upp digitaliseringspolitiken. Uppdraget gäller fram till den 31 augusti 2021.

Regeringen gav den 27 juni 2019 Statskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering av Digitaliseringsrådet och dess kansli (I2019/01965). Statskontoret har i sin utvärdering bedömt att en analysfunktion behöver organiseras långsiktigt och därför bör placeras vid en statlig förvaltningsmyndighet.

Post- och Telestyrelsen har också fått i uppdrag att förbereda överföring av delar av uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Digg ges motsvarande uppdrag att förbereda hur verksamheten ska tas över.

Digg har redan i dag i uppgift att särskilt bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Överföringen av delar av PTS uppdrag till Digg innebär möjlighet för en samlad analys av hela samhällets digitalisering.