Han har fokus på individens rätt på nätet

29 oktober 2019

Mårten Schultz är professor i juridik och ny medlem i Digitaliseringsrådet. Hans specialområde är skyddet för mänskliga fri- och rättigheter på internet. Konkret vill han även öka användningen av digital teknik som kan underlätta för domstolsväsendet.

Mårten Schultz är nyfiken på det uppdraget som medlem i Digitaliseringsrådet och hoppas få utrymme för det juridiska perspektivet, fri- och rättigheter på internet, men även teknik. Han är ofta anlitad som kommentator och expert men ser Digitaliseringsrådet som en intressant ny plattform

- Rådet kan vara ett sätt att nå ut på ett annat sätt. Jag verkar ju i flera andra forum, som till exempel i media.

Hur ser intresset ut för digitalisering bland dina kolleger juristerna?
-
Generellt sätt hör jag ganska lite samtal bland jurister om juridik kopplat till digitalisering, med undantag för de redan frälsta. Men jag tror att det finns en öppenhet och intresse för att hitta digitala lösningar för till exempel rutinärenden. Skulle man kunna lösa tvister via internet? Skulle AI (artificiell intelligens) kunna hjälpa oss att sköta enkla domstolsärenden?

2013 startade Mårten Schultz Institutet för Juridik och internet tillsammans med kollegan Filippa Sjödén. Målet är att både sprida kunskap om hur man kan skydda sig mot kränkningar på nätet och att stärka skyddet för mänskliga fri och rättigheter.

- Vi verkar för att mänskliga fri- och rättigheter ska respekteras även på internet. Dessutom arbetar vi som ett oberoende expertorgan, till exempel för EU och de stora techföretagen. Det finns ett folkbildande ideal. Vi är ute på skolor och gör Youtube-filmer och syns i media.

Digitalisering och juridik

Intresset för kopplingen mellan digitalisering och juridik kom tidigt, säger Mårten Schultz.

-
Jag intresserar mig inte bara för fri- och rättigheter på nätet utan även andra frågor: Hur kan teknologin påverka jurister? När brottsplatsen förflyttas till internet, vad händer då? Sedan finns det ju en inbyggd konflikt att juridiken är nationell och stiftas i riksdagen medan internet är globalt. Här slår det gnistor.

Hur tycker du att Sverige ska agera för att nå regeringens vision om ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”?
- Ambitionsnivån är storslagen men inte orimlig. Vi är ju långt fram, digitaliseringen finns i många segment av samhället och vi har fått fram många framgångsrika företag. Men på domstolarna och den sidan av den offentliga makten kan vi bli bättre.

Om du fick ge ett råd till regeringen på kort sikt för att driva den digitala utvecklingen, vad skulle det vara?
- Ge Domstolsverket i uppdrag att göra en inventering av hur teknologi kan användas på ett effektivt sätt i den dömande och beslutande verksamheten. Och gärna med mycket pengar också så att det kan gå fort… Det finns kompetens att utreda inom Domstolsverket och hos enskilda domstolar.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet har utgått ifrån 5 delmål i regeringens digitala strategi: digital ledning, kompetens, trygghet, infrastruktur, innovation. Inom vilket område arbetar du främst?
- Jag jobbar främst inom kompetens och trygghet. Trygghet utifrån individen, att kunna känna sig trygg och säker på internet och även i kontakter med offentlig sektor. Det är också viktigt att diskutera skydd av människors integritet i kontakt med myndigheter. Kompetens är också något jag jobbar med eftersom jag vill lyfta kunskapen om vad reglerna säger, vad man får göra och inte göra på nätet.

Om du blickar framåt: Finns det något du tycker är en särskilt spännande utveckling just nu?
- Techföretagen påverkar ju allt, främst Facebook och Google. Just nu verkar det formas ett alternativ till statens tvistelösningar. Kan det ge individer en möjlighet att komma till tals? Individer som kanske inte skulle höras annars? Sker det en maktförskjutning från staten till privata företag? Det har aldrig funnits några alternativ till staten. Ser vi ett embryo till förändring i den rättsförordnande infrastrukturen?

Vad hoppas du att arbetet i Digitaliseringsrådet ska leda till?
- Det finns många kloka och framsynta personer i rådet. Jag är öppen för att jobba tillsammans i olika konstellationer och jag hoppas att det kan leda till nya roliga samarbeten.

Text: Anna Björklöf
Foto: Severus Tenenbaum