Lägesbild av digital infrastruktur överlämnad till regeringen

26 mars 2019

Statsrådet Anders Ygeman har tagit emot en ny lägesbild från Digitaliseringsrådet. Innehållet handlar om hur Sverige ligger till vad gäller digital infrastruktur. Trots att Sverige är ett glesbefolkat land når den digitala infrastrukturen i princip alla. Det innebär att utgångsläget är mycket bra för att dra nytta av den digitala tekniken men det finns några viktiga utmaningar som behöver hanteras.

Kanslichef Nils Hertzberg överlämnar lägesbild av digital infrastruktur till statsrådet Anders Ygeman.

Kanslichef Nils Hertzberg överlämnar lägesbild av digital infrastruktur till statsrådet Anders Ygeman.

Utmaningar för att stärka den digitala infrastrukturen

I den utvecklingsfas som Sverige befinner sig i lyfter vi sex utmaningar som är viktiga för den fortsatta utveckling: 

1. Utbyggnad på landsbygden är kostnadskrävande och släpar efter
I Sverige bor över 10 procent av befolkningen på landsbygden där de kommersiella förutsättningarna för bredbandsutbyggnad saknas. Långa grävavstånd och få abonnenter driver upp kostnader och gör utbyggnaden olönsam. 

2. Svag redundans och robusthet skapar sårbara nät
Bredbandsnäten i Sverige uppvisar stora kvalitetsskillnader. Det finns många nät som är opålitliga och inte kan motstå störningar och avbrott.

3. Ekosystemet för dataflöden är underutvecklat och ineffektivt
Data är en drivkraft i digitaliseringen. De aktörerna som producerar och använder den digitala informationen är i stor utsträckning beroende av varandra i ett ekosystem. Idag gör bristande interoperabilitet att data låses in, och det försämrar såväl praktisk användning som servicegrad. Det finns därtill ett underskott av offentlig beräknings- lagringskapacitet för nya tillämpningar.

4. Långsamt införande av framtidssäkra protokoll försämrar Internets funktionalitet och kvalitet
Varje uppkopplad enhet på Internet behöver en unik adress. Adresserna styrs av protokoll. Idag är intresset svalt, hos såväl privata som offentliga aktörer, att gå över till nästa generations Internetprotokoll, IPv6. Detta skapar sämre funktionalitet.

5. Skillnader i kommunala förutsättningar försvårar digitalisering
Kommunerna är nyckelaktörer för att få digital infrastruktur på plats. Otillräckligt engagemang på kommunal nivå gör att bredbandsfrågorna riskerar att prioriteras ned så att utbyggnaden fördyras, försenas eller till och med stagnerar.

6. Låg anslutningsgrad skapar vita fläckar
Utbyggnad av digital infrastruktur kräver en kritisk massa såväl i städer som på landsbygden. Att stora grupper tackar nej till att betala marknadsmässigt pris för en bredbandsuppkoppling bromsar digitaliseringen och riskerar att skapa utanförskap.


Kontakta gärna kansliet om du har frågor eller vill veta mer om lägesbilden.