Med fokus på statligt ledarskap och data i ny OECD rapport

14 maj 2019

OECD har på Sveriges begäran gjort en utvärdering av hur myndighetssverige hanterar data för att effektivisera och utveckla sin verksamhet. Ett tydligare ledarskap framhålls i rapporten som här kommenteras av Digitaliseringsrådet.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har i dagarna överlämnat rapporten ”Digital Government Review Sweden” till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

I rapporten lyfter OECD fram att det finns goda förutsättningar för svenska myndigheter att lyckas med den digitala strukturomvandlingen, men att det krävs ett tydligare och mer strategiskt ledarskap. Digitaliseringsrådet instämmer i slutsatserna om att det nationella ledarskapet behöver förstärkas och bli tydligare med syfte att främja en utveckling i linje med de mål som formuleras i regeringens digitaliseringsstrategi.

Sammanfattningsvis efterlyser OECD tydligare ansvar och styrning, gemensam hållning och beaktande av riktlinjer samt förstärkta satsningar på kompetensutveckling och öppen data. En nationell infrastruktur för data nämns som en prioriterad insats. Framförallt är det koordinering och samordning som efterfrågas och myndigheten DIGG föreslås få förstärkt roll i det fortsatta arbetet.

Digitaliseringsrådet har till uppgift att följa och analysera delmålen i digitaliseringsstrategin. Utifrån uppdraget kommer vi inom kort leverera en lägesbild av digital ledning. Vi kan även hänvisa till rapporten ”Data som strategisk resurs” som belyser nationella utmaningar kopplat till data.


Relevanta länkar

Regeringens pressmeddelande

Digital Government Review of Sweden, OECD:s webbplats