Sveriges digitalisering

Hur vi studerar, arbetar, fattar beslut och inordnar vardagslivet är idag definierat av industrisamhällets krav och behov. Samtidigt förändras världen och vi står inför utmaningar som sammanfattas i nationella och globala mål. Vi går in i en digital tid som är mycket snabbföränderlig och det ställer krav på både strukturer och beteenden. Digitalisering är vanligt förekommande ledord. Och möjligheterna med digitaliseringen är stora. Men om Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter behövs nyfikenhet, intresse och vilja. Det är inte längre en IT-fråga utan en bred utvecklingsfråga för att stärka samhällets chanser.

Vilka värden ska prägla en digital tid? Vilka steg ska vi samlas kring i det pågående utvecklingsarbetet. Möjligheterna är många och utmaningar finns.

Framtidens samhälle är här

Vilka värden ska prägla en digital tid? Vilka steg ska vi samlas kring i det pågående utvecklingsarbetet. Ny digital teknik ger oss möjligheter att lösa samhällets utmaningar på ett mer effektivt sätt, men den kan också försvåra för individen. Båda scenarier kan hända. Omställningar behöver viljeriktning och navigation. Digitaliseringen pågår överallt, den går snabbt och är horisontell. På så sätt blir det politiska och strategiska ledarskapet viktigt. Möjligheterna är många och utmaningar finns. Invanda mönster och strukturer utmanas. 

Digitalt mogna

I dag har de flesta i Sverige tillgång till internet och många använder internet dagligen, varav de flesta använder en mobiltelefon. Totalt över 6,5 miljoner svenskar, i åldern 16 till 85, använder mobilen för att ansluta till internet. Sveriges digitala mognad är hög, det kan vi se i internationella jämförelser. Dock är det en stor grupp som står utanför. Enligt SCB:s statistik från 2018 är det ca en halv miljon som fortfarande inte använder internet.

Nuläge

Sverige är ett högpresterande och digitalt moget land enligt EU-kommissionens bedömningar.
Satsningar inom innovation och infrastruktur ger Sverige en stabil grund och i de flesta internationella index placeras Sverige på en topposition. Dock krymper försprånget till andra länder.

De största utmaningarna som vi ser det är kopplade till digital ledning och digital kompetens. Områden där det behövs både riktning och handling.

 


Här presenteras ett ekosystem av nationella aktörer som är viktiga för Sveriges digitalisering.