Begrepp

Här samlar vi ihop några centrala begrepp som ofta återkommer inom digitaliseringsområdet. Listan uppdateras efter behov.

Artificiell intelligens - AI

Begreppet myntades redan 1956 av datavetaren John McCarthy för att definiera "vetenskapen och tekniken att skapa intelligenta maskiner". Inom det som benämns som AI idag finns flera underområden.
Bland annat ingår maskininlärning,
kvalificerad dataanalys på stora mängder data för att förstå samband mellan olika datapunkter och att utveckla datorer och datorprogram med intelligent beteenden. Vartefter processorkraften ökar och algoritmer utvecklas kan mera komplexa tillämpningar göras.


Digitalisering

Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellanmänniskor, verksamheter och saker blir självklara. Allt större delar av tillvaron är digitaliserad samtidigt som vi i allt mindre grad kan skilja ut det digitala från det icke-digitala. (Källa: Digitaliseringskommissionen)

Digital delaktighet

Handlar om möjlighet att delta i alla aspekter av samhällslivet och att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter som medborgare. Idet ingår att kunna använda internet och digitala tjänster i vardagen.

Digital kompetens

Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmågan att följa med i den utvecklingen och detta påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattas: medie-informationskunnighet, förståelse för den förändring som pågår i samhället och hur den påverkar mig och samhället, motivation att delta i utvecklingen). (Källa: Digitaliseringskommissionen)


E-förvaltning

Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. 

E-tjänster

Service som tillhandahålls på elektronisk väg genom till exempel dator, mobiltelefon eller annan enhet/kanal


Interoperabilitet

Interoperabilitet är förmågan att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. Vanligtvis lyfts teknisk, juridisk, organisatorisk och semantisk operabilitet. 

IKT

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

IPv6

Internet Protocol version 6 (IPv6) är version sex av internetprotokollet (IP). IPv6 är anpassat till att bättre kunna dra nytta av möjligheterna inom sakernas internet.


Öppna data

Digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar.