ikon för Digital infrastruktur

Digital infrastruktur

Digital innovation är ett delmål i digitaliseringsstrategin. Målen är flera, bland annat ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Hård och mjuk infrastruktur

Trots att Sverige är ett glesbefolkat land finns en fungerande digital infrastruktur. Det innebär att utgångsläget är mycket bra för att dra nytta av den digitala tekniken. Däremot om vi ska kunna realisera den potential till värdeskapande som finsn i den digitala tekniken och att tillgodose de behov som följer med att användningen ökar behöver utvecklingen av hörs- och mjuk infrastruktur drivas vidare.


Bredbandsinfrastrukturen är en grundpelare i det digitala samhället. Beroendet av bredband ökar och därmed höjs kraven på tillgänglighet, robusthet och säkerhet.

Lägesbild av Digital infrastruktur


Fem viktiga slutsatser: 

  1. Det sker en konvergens genom förändrade användningsmönster

  2. Betydelsen av tillgång till en robust infrastruktur i hela landet ökar

  3. Stora grupper väljer idag bort möjligheten till digitalisering

  4. En övergång till nya tekniska plattformar är nödvändig

  5. Data är en resurs som bör kunna flöda öppet i ett ekosystem

  6. Digitala samhällstjänster ökar nu i omfattning