ikon för Digital innovation

Digital innovation

Digital innovation är ett delmål i digitaliseringsstrategin. Målet står för att det ska finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.

Stark innovationsförmåga

Sverige är i internationella jämförelser ett avancerat land vad gäller innovationskraft. Det finns mycket i det svenska innovationssystemet som fungerar väl, och som är värt att bygga vidare på. Det är ett gott utgångsläge, men även om vi ligger bra till så finns det angelägna utmaningar. 

I digitaliseringsstrategin har regeringen valt att lyfta fram följande områden inom området digital innovation.

  • Ökat fokus på datadriven och digitalt driven innovation och forskning
  • Förstärkt innovationsklimat för datadriven och digitalt driven innovation
  • Effektiv immaterilrätt
  • Digitaliseringen för stärkt nationell och internationell konkurrenskraft
  • Ett modernt samhällsbygge

 


"En tydlig utveckling är att innovation handlar allt mer om hur man organiserar verksamheten framför teknisk utveckling. Verksamhetsutveckling är helt avgörande för organisationer för att möta omvärldsförändringar, tillvarata teknisk utveckling och skapa mer värde."

Lägesbild av Digital innovation


De största utmaningarna

 

1. Spridning av innovationer är en central uppgift. Idag är det en liten del av innovationspolitiken som handlar om spridning av innovation. Användning och spridning av innovationer bör vara en central uppgift som behöver stärkas. 

2. Bristen på spetskompetens riskerar att hålla tillbaka svenska företags utveckling. Bristen på kvalificerad kompetens är så stor att den knappast kan lösas med bara inhemsk utbildning, utan företag behöver rekrytera expertis från utlandet. Därmed behöver Sverige bli ett attraktivt land att flytta till för utländska experter, och att svensk regelverk gör detta möjligt. 

3. Lagar och regler ska inte missgynna innovativa lösningar. Lagar och regler speglar de marknads- och teknikförutsättningar som de är sprungna ur. Innovationer innebär nya, oftast oförutsedda, sätt att lösa ett behov. Därmed finns en risk att de hamnar i strid med regleringens bestämmelser, även om de överensstämmer med dess syften. Det är viktigt att se till att regelverk är så teknik- och lösningsneutrala som möjligt, och att de i vart fall inte missgynnar innovationer.