ikon för Digital kompetens

Digital kompetens

I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.

Lärande - en nödvändighet i en snabbföränderlig digital tid

Sverige digitaliseras. Det förutsätter att alla kan och får vara
med. Digital kompetens innebär att vara förtrogen med digitala tjänster och att utifrån sina förutsättningar kunna använda olika verktyg.
Det handlar om att använda mobil och dator för att göra saker vi brukar göra, men på ett digitalt sätt också helt nya saker. Det handlar också om att kunna hantera den förändring som digitaliseringen innebär i alla delar av livet utan alltför stor svårighet.


Digital kompetens tillhör numera de grundläggande kompetenserna som alla individer måste ha för att kunna delta på lika villkor.

Lägesbild av digital kompetens


Digitaliseringskommissionen överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen 2016. I rapporten lyfts digital kompetens som ett strategiskt viktigt område för Sverige och för en aktiv digitaliseringspolitik. Digitaliseringsrådets ledamöter har gjort samma bedömning.

Sverige ligger i framkant vad gäller den digitala utvecklingen. Sveriges befolkning beskrivs i internationella index som digitalt mogen. Det finns däremot områden och trender som behöver hanteras om utvecklingen ska bestå.

Samhällstrender som det råder stor enighet kring

1. Alla måste kunna delta i ett digitalt samhälle

2. Framtidens arbetsmarknad är mer föränderlig

3. Prognoser visar på stor arbetskraftsbrist

4. Livslångt lärande blir allt viktigare

5. Digitaliseringen är en strukturomvandling som kräver andra arbetssätt

6. Data är en resurs och vi måste förhålla oss till artificiell intelligens (AI)


Lägesbild digital kompetens

I en lägesbilden konstaterar vi att digital kompetens är ett omfattande och angeläget område. Det handlar om att stärka individens förutsättningar för kunna inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt. Det handlar om möjligheter, rättigheter och skyldigheter som följer med en digital tid. Det handlar om samhällstjänster, utbildningssystemet och utvecklingen av arbetsmarknaden. Digitaliseringen gör att kompetensutveckling är på frammarsch. Livslångt lärande blir allt viktigare i en digital tid när tillvaron snabbt förändras.

Det finns fyra viktiga områden under målet digital kompetens. Klicka på länkarna för att läsa om respektive underområde.