ikon för Förmåga och möjlighet att delta i det digitala samhället

Digital kompetens
Förmåga och möjlighet att delta i det digitala samhället


Sammanfattning

Alla människor behöver ha samma rätt och möjligheter att vara delaktig i en digital tid. Det är avgörande om Sverige ska kunna ställa om till ett digitalt samhälle. På samma sätt som samhället erbjuder hjälp och lärande i en analog värld behövs stödstrukturer som gör det möjligt att få hjälp med digitala frågor. Trenden är att fler och fler blir digitala men det är fortfarande en stor grupp människor som antingen är helt digitalt utanför eller upplever att de inte är med i det digitala informationssamhället. Den senaste statistiken från SCB anger att en halv miljon människor i Sverige har aldrig använt internet.


Handlingsplan och kunskap behövs

Det pågår många initiativ och projekt för att stötta den digitala delaktigheten i samhället. Digitaliseringsrådet kan däremot konstatera att det saknas en nationell riktning gällande samhällets insatser för att främja delaktighet. Vi menar att strategin skulle kunna kompletterar med en handlingsplan med gemensamma mål och ansvar för att frågan följs upp. Mål och uppföljning behövs för att främja att samhället arbetar med frågan effektivt och långsiktigt. 

I våra analyser ser vi även att kunskapsutvecklingen behöver förstärkas, stimuleras och koordineras. Vi behöver förstå ännu mer om vad utanförskapet och de digitala barriärerna handlar om. Den statistik som finns är för grund och visar först och främst på internetanvändning. Det behövs mer systematisk uppföljning som kan fördjupa kunskapen om olika gruppers behov och förutsättningar. Det offentliga skulle vinna på att få bättre överblick och fördjupad analys av pågående insatser i relation till behov. Vilka lösningar fungerar bra och vilka saknas. 


Identifierade utmaningar

I lägensbilden av digital kompetens identifieras följande utmaningar inom underområdet: 

1. Tydliga mål saknas.

2. Det behövs ett mer långsiktigt och sammanhållet arbete. Kunskapsutvecklingen behöver förstärkas om effekten av nationella insatser ska bli bättre.

3. Tillgången till internet och ekonomiska förutsättningar är nödvändigt för
ökad digital delaktighet.

4. Digital teknik behöver utnyttjas bättre och tjänster behöver göras tillgängliga
för alla med fungerande användarstöd.


Fakta

Indikatorer kan användas på olika sätt för att ge en bild av läget. Den statistik som presenteras nedan behöver tolkas utifrån att samhället har förändrats. Befolkningsantalet har ökat under de senaste tio åren och ett digitalt utanförskap 2018 kan få större konsekvenser för individen än jämfört med för tio år sedan. Även om statistiken visar på att fler ör inkluderade är en halv miljoner personer som aldrig använt internet en stor grupp i en digital tid. 

Tidsserie: andelen av befolkningen som aldrig använt internet, 18 % 2008 till 4 % 2018.

Tidsserie: andelen av befolkningen som aldrig använt internet, 18 % 2008 till 4 % 2018.

Ladda ner statistikbilden som högupplöst (PNG-format)


Hur får vi med alla?

I december 2018 arrangerade Region Norrbotten en konferens om digital delaktighet, trygghet och innovationsförmåga. Emily Nordqvist, från Digitaliseringsrådets kansli, inledde dagen med att prata om digital delaktighet och kompetens. Här kan du ta del av programmet via film och artikel.