ikon för Digital ledning

Digital ledning

Digital ledning är ett delmål i digitaliseringsstrategin. Det står för att relevant, målmedveten och rättsäker effektivisering och kvalitetsutveckling ska ske genom digitalisering.

En grupp vuxna, kvinnor och män, står och sitter framför två datorskärmar. En kvinna pekar på skärmen.

Digital ledning - en översikt

Sverige är bra och har en god utgångspunkt vad gäller digitalisering. Ambitionen inom digitaliseringspolitiken är hög samtidigt som det är många länder som driver på utvecklingen med betydande insatser. Om Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver insatserna anpassas till ambitionsnivån och bli större och mer långsiktiga.

I lägesbilden ”En lägesbild av digital ledning” har vi valt att höja blicken och summera fyra strategiska utmaningar för Sveriges utveckling. Det är centrala utmaningar som återkommit i analysarbete om Sveriges digitalisering och där vi kan konstatera att det behövs kraftsamling:

1. Förstärkt nationellt ledarskap.

2. Driv på kompetensfrågan med kraft för att främja mognad, mod, trygghet och utveckling.

3. Sätt fokus på bred delaktighet i en digital tid genom ansvarstagande, resurser och styrning.

4. Se och hantera data som en strategisk resurs i samhället.

Ta del av hela lägesbilden för att läsa mer om varje utmaning.


Ledning i regeringens digitaliseringsstrategi

Delområdet digital ledning har analyserats så som det beskrivs i regeringens digitaliseringsstrategi. I strategin handlar det om att ta ansvar för långsiktigheten genom mål, handlingsplaner, mätning och uppföljning. Här ger vi ett antal rekommendationer som vi bedömer är angelägna med syfta ett stärka ledningsperspektivet i Sverige. Bland annat behöver målsättningarna i digitaliseringsstrategin konkretiseras för att tydliggöra ansvar och resursbehov, nationella insatser behöver prioriteras och uppföljning av digital ledning behöver stärkas. Regeringen bör också i större utsträckning använda utnämningsmakten för att se till att ansvariga för verksamheter har god kunskap kopplad till digitalisering och på så sätt uppmärksamma frågornas betydelse

Områden

Delmålet innehåller följande underområden:

  • Tydligt statligt ledarskap i förändringen
  • Förenkling genom digitalisering
  • Fortlöpande analys av digital mognad och behov av åtgärder
  • Styrning mot resurseffektivt samhälle med hjälp av digitalisering
  • Förstärkt lokalt och regionalt engagemang.

Utmaningar, möjligheter och rekommendationer

Här får du en översiktlig presentation av de utmaningar och rekommendationer som Digitaliseringsrådet väljer att lyfta fram i lägesbilden till regeringen. Vill du ta del av en fylligare beskrivning går det bra att ladda ner hela rapporten som pdf-fil. 

1. Digitaliseringen utmanar invanda arbetssätt och ledarskap

Rekommendationer:

Förstärk regeringskansliets förmåga
Hur Regeringskansliet bör förstärkas kopplat till digital ledning bör analyseras djupare. Vår rekommendation är att ett sådant arbete initieras. 

Använd utnämningsmakten
Regeringen har möjlighet att uppmärksamma frågans betydelse och se till att den högste ansvarige på myndigheter har god kompetens kopplat till digitalisering. Vår rekommendation är att regeringen bör använda utmaningsmakten i större utsträckning för att leda utvecklingen framåt. 

2. Fler konkreta mål och sammanhållen uppföljning

Rekommendationer: 

Konkretisera målsättningarna i digitaliseringsstrategin
Målsättningar och mål i digitaliseringsstrategin behöver brytas ner och konkretiseras. Det behöver tydliggöras vem som ansvarar för att respektive delmål uppnås. Regeringen bör också vid behov ge resurser till exempel i form av långsiktig finansiering. Insatserna behöver följas upp för att generera mer kunskap över tid.

Prioritera insatsområden
Många insatser är viktiga men allt kan inte göras samtidigt. Regeringen behöver göra prioriteringar. Prioriterade insatsområden behöver definieras och konkreta målsättningar definieras.

3. Det saknas vedertagna sätt att mäta delmålet digital ledning

Rekommendationer:

Stärk uppföljningen av digital ledning
Statistik om IT-investeringar i offentlig sektor saknas i dagsläget. I detta sammanhang är det viktigt att följa investeringar i såväl regioner och kommuner som statliga myndigheter. DIGG bör få ansvaret som ansvarig myndighet för den officiella statistiken på området, vilket också föreslås i Digitaliseringsrättsutredningen.

Jämförelser mellan offentlig och privat digital mognad bör genomföras. Ett område som både DIGG och Tillväxtverket arbetar med.

4. Standardiseringsarbete kräver engagemang

Rekommendationer: 

Prioritera viktiga områden
För att ta en ledande roll i ett internationellt standardiseringsarbete behöver områden som är viktiga klargöras.  så att Sverige kan agera snabbare internationellt. I arbetet bör särskild vikt läggas vid konkretisering av områdena som lyfts fram i standardiseringsstrategin.

Ge myndigheter tydligt ansvar
Kunskap kring standardisering behöver göras tillgänglig för fler. För standardiseringsarbete inom prioriterade teknologiområden där ägarskap inte faller sig naturligt bör regeringen peka ut vilken/vilka myndigheter som ska ha sådant ansvar.

5. Underlätta tjänsteutveckling

Rekommendationer:

DIGG bör få i ansvar att ta fram riktlinjer och en standard för hur digitala tjänster för offentlig sektor ska utvecklas.
Riktlinjerna bör utvecklas med till exempel Storbritannien som förlaga. Det bör göras i samarbete med myndigheter som har framgångsrik erfarenhet av att erbjuda användarcentrerade tjänster, till exempel Försäkringskassan och Skatteverket. 

DIGG bör också ges i uppdrag att lämna förslag på hur en gemensam testverksamhet kan utvecklas med syfte att förenkla för offentlig sektor att utveckla tjänster som kan användas av individer med olika funktionsvariationer.

6. Skapa förutsättningar för användandet av nya teknologier

Rekommendationer: 

Myndigheter behöver ha mandat för att arbeta stödjande i utvecklingsprojekt som drivs utanför den egna verksamheten - även om man bedriver tillsyn inom området.
Tillsynsmyndigheter behöver ett tydligt mandat att ha en rådgivande roll i sitt uppdrag. Regeringen bör också verka för att stärka myndigheters möjligheter att arbeta iterativt och experimentellt i syfte att snabbare komma fram till uppdaterad praxis och regelförändringar.

7. EU driver en aktiv digitaliseringsagenda

Rekommendationer: 

Se över arbetssätt och bemanning
Sveriges ambition att ta en aktiv och framskjuten roll i digitaliseringsarbetet i EU förutsätter att det finns resurser som kan arbeta aktivt med frågan både i Sverige och på plats i Bryssel. Det behöver även finnas processer för att arbeta med övriga intressenter som till exempel näringsliv och relevanta intresseorganisationer. Behovet förstärks av det aktiva arbete som nu drivs inom EU på digitaliseringsområdet.

Det behöver därför säkerställas att det finns tillräckligt med resurser och ett arbetssätt som skapar förutsättningar att driva frågor som är viktiga för Sverige.