ikon för Digital ledning

Digital ledning

Digital ledning är ett delmål i digitaliseringsstrategin. Det står för att relevant, målmedveten och rättsäker effektivisering och kvalitetsutveckling ska ske genom digitalisering.

I förändring behövs ledarskap

I digitaliseringsstrategin betonar regeringen att det är viktigt att arbetet inriktas på hur digitaliseringens möjligheter kan tillvaratas och risker minimeras, inte bara hur digitalisering kan främjas. 

Viktiga underområden som lyfts fram i digitaliseringsstrategin är: 

  • Tydligt statligt ledarskap i förändringen
  • Förenkling genom digitalisering
  • Fortlöpande analys av digital mognad och behov av åtgärder
  • Styrning mot resurseffektivt samhälle med hjälp av digitalisering
  • Förstärkt lokalt och regionalt engagemang. 

 


Vad gör vi?

Just nu arbetar vi med att analysera området digital ledning för att se hur målet och utvecklingen kan följas. Vi planerar att bli klara med en aktuell lägesbild under juni 2019.