ikon för Digital trygghet

Digital trygghet

Digital trygghet är ett delmål i digitaliseringsstrategin som spänner över sex olika områden med det gemensamma att det behöver finnas goda förutsättningar för tillit och förtroende i ett digitalt samhälle.

Tillit till det digitala samhället

Delmålet digital trygghet handlar om att alla individer och organisationer ska kunna lite på att samhället är rustat för de risker som finns i en digital värld. Att det finns gränser för vad som är tillåtet och inte tillåtet med syftet att alla ska kunna känna trygghet. 

Tillit till samhället behöver byggas och värnas om på samma sätt som tidigare. En grundförutsättning är att säkerheten i digitala system är hög och att innehåll hanteras på ett sätt som värnas demokrati och allas lika värde. 


Film: Projektledare Jörgen Ahlström ger en kort summering om trygghetsområdets viktiga utmaningar.


Lägesbild

Digital trygghet är ett brett område och i en lägesbild har vi försökt summera relevant kunskap om nuläget. Rapporten utgår ifrån samtal med 30-talet aktörer. Det går att konstera att mycket bra görs men att det också finns utmaningar som behöver hanteras. Framförallt handlar det om fyra områden där det råder stor enighet om att ännu mer behöver göras.

  1. Alla behöver tillgång till en användbar e-legitimation. 
  2. Alla behöver grundläggande digital kunskap
  3. Företag och organisationer behöver öka kompetensen om informations- och cybersäkerhet. Det behöver ses som en strategisk verksamhetsfråga.
  4. Vi måste kunna hantera avvägningar mellan den personliga integriteten och möjligheten att utveckla nya innovativa tjänster med data som en resurs

 


Bristande informationssäkerhetskompetens är en faktor som många organisationer brottas med. Informationssäkerhetsarbetet måste synliggöras i större utsträckning, få högre strategisk vikt och vävas in i verksamheters befintliga lednings- och ekonomistyrningssystem.

Lägesbild av digital trygghet


Digitaliseringsstrategin identifierat sex viktiga områden under delmålet digital trygghet. Klicka på länkarna för att läsa om respektive underområde. 

  • En digital identitet
  • Höga krav på säkerhet
  • Integritet i det digitala samhället
  • Demokratin värnas i digitala miljöer
  • En trygg och mobil arbetsmarknad
  • Fungerande digitala marknader och trygga konsumenter

 

 

Kontakt

Jörgen Ahlström, projektledare