Sveriges digitaliseringspolitik

Sedan maj 2017 har regeringens digitaliseringsstrategi pekat ut riktningen för politiken. Det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.


Anders Ygeman ny digitaliseringsminster

Den 21 januari 2018 blev statsrådet Anders Ygeman ny digitaliseringsminister. 

Porträtt digitaliseringsminister Anders Ygeman

Statsrådet Anders Ygeman. Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet


För ett hållbart och smart Sverige

För att främja en aktiv digitaliseringspolitik har regeringen under många år tagit initiativ till strategier, grupper och kommissioner för att definiera och främja it-politiska mål. Under åren 2012-2016 uppdrog regeringen Digitaliseringskommisionen att verka för att de politiska målen på området fullföljdes. I uppdraget ingick även att identifiera och redovisa strategiska områden för att peka på en riktning och långsiktig struktur för digitaliseringsarbetet.
Slutbetänkandet ledde fram till att regeringen antog en ny digitaliseringsstrategi "För ett hållbart digitaliserat Sverige". Strategin presenterades våren 2017 och inkluderar fem prioriterade delmål.

För att driva på utvecklingen och bidra till genomförandet av strategin valde f.d. digitaliseringsministern Peter Eriksson att våren 2017 tillsätta ett Digitaliseringsråd. Under 2018 inrättades även en ny myndighet för digital förvaltning, DIGG, med uppdrag att främja den offentliga förvaltningens digitalisering.

Ett övergripande mål och fem delmål

Det övergripande målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett riksdagsbundet mål som antogs redan 2011.

Digitaliseringsrådet har till uppgift att följa och analysera utvecklingen i Sverige. Ett sätt att mäta detta är att använda internationella index över digitalisering. Sverige placeras högt i alla jämförelser, däremot är det komplicerat att stanna vid denna jämförelse för att kunna göra en rättvis bedömning om hur Sverige presterar. Digitaliseringsrådet har därför fått i uppdrag att följa utvecklingen med syfte att främja en faktabaserad uppföljning.

Hur jobbar regeringen med digitalisering?

Med anledning av regeringsskiftet kommer arbetet med digitaliseringsfrågorna uppdateras allt eftersom politiken aktualiseras.