Uppfyller Sverige målet?

I tider av omfattande förändringar behövs det faktabaserad kunskap om den utveckling som sker. Det yttersta målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den självklara frågan är hur ligger Sverige till? Att följa digitaliseringen är ett inte helt okomplicerat uppdrag. Förändringen går snabbt. Nya tekniker och beteenden tillkommer. Här beskriver vi de källor som vi använder för att ge en samlad bedömning av förmågor respektive utmaningar.

Samlat omdöme

På ett övergripande plan har Sverige en god utgångpunkt. Vi rankas högt i internationella index. Satsningar inom innovation och infrastruktur har gett oss en stabil grund och de flesta internationella index placerar Sverige på en topposition. Dock krymper försprånget till andra länder.

Sverige står inför stora samhällsutmaningar, till exempel vad gäller hållbarhet, delaktighet och välfärd. Sveriges kommuner och landsting lyfter fram att vi blir fler yngre och äldre samtidigt som den arbetsföra befolkningen blir mindre. För att uppnå ett hållbart samhälle där alla är inkluderade med en fungerande välfärd är det helt och hållet nödvändigt att använda digitaliserings möjligheter på bästa sätt.

Digitaliseringsrådets bedömning är att de främsta utmaningarna som digitaliseringspolitiken behöver hantera är kopplade till digital kompetens och digital ledning.

 


Hur mäter vi utveckling?


Att förstå hur Sverige digitaliseras behöver analyseras och följas på flera olika sätt. Internationella index ger ett underlag men det behövs även andra källor för att kunna göra en samlad bedömning. Uppdraget att förstå utvecklingen i Sverige handlar lika mycket om att undersöka den statistik som finns som att identifiera var det finns behov att utveckla statistiken.

Källor för bedömning

Att följa utvecklingen för att ge rekommendationer till regeringen är ett pågående arbete. Det finns många källor att ta hänsyn till. I första hand använder vi följande källor: