Andra länders digitala strategier

Här återfinner du några länders digitala strategier. Listan är inte komplett utan vi fyller på vartefter.

Danmark

Den danska regeringen presenterade 2017 sin digitala strategi, Strategi for Danmarks digitale vækst. Strategin innehåller 38 insatser inom sex identifierade utmaningsområden.

Länk till Danmarks strategi.

Estland

Estland har samlat information om såväl genomförda som planerade initiativ för att stärka landets digitalisering på sin webplats e-estonia.

Länk till Estlands strategi.

Frankrike

2015 presenterade det franska digitaliseringsrådet en nationell digitaliseringsstrategi Ambition Numérique.

Länk till Frankrikes strategi.

Nederländerna

Den nederländska regeringen presenterade sin strategi Digital Agenda for the Netherlands; Innovation, Trust, Acceleration. Strategin är handlingsinriktad och identifierar insatser inom sex utmaningsområden.

Länk till Nederländernas strategi. (engelsk översättning)

Storbritannien

Den brittiska regeringens digitaliseringsstrategi publicerades 2017 och innefattar sex delområden.

Länk till Storbritanniens strategi. 

Government digital service.

Tyskland

Den tyska regeringen presenterade 2016 sin digitaliseringsstrategi Digital Strategie 2025. Strategin utgår från regeringens prioriteringar för att möjliggöra ett digitaliserat Tyskland. Den innehåller också handlingsplaner för områden som man bedömer är särskilt viktiga för direkta insatser.

Länk till Tysklands strategi.  (engelsk översättning)

 


Europeiska unionen

Europeiska kommissionen publicerade 2010 en Digital agenda för Europa, som på en kortfattad och övergripande nivå beskriver målsättningarna för en gemensam digital marknad.

En översikt över Kommissionens plan för en digital inre marknad för hela EU publicerades i mars 2018. (pdf)

En färdplan för arbetet med den digitala inre marknaden under 2018 finns här. (pdf)