Globala målen

Digitalisering är inte ett självändamål. Det är ett medel som hjälper oss att lösa behov och utmaningar. Rätt använt är det ett viktigt verktyg för att nå de ambitiösa målen för hållbar utveckling som världens länder antagit. Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet.

Handlingsplan för ett hållbart samhälle

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Regeringen har sagt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan.

Agenda 2030 tydliggör att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala) måste samverka. De 17 globala målen och de 169 delmålen ska leda till att fattigdomen utrotas och att hållbar utveckling uppnås. 

Stärka utbyte av kunskap, expertis och teknik

Innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och de Globala målen kan bara förverkligas genom samarbete över gränserna. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar är gemensamma och utbyte av kunskap, expertis och teknik beskrivs som en viktig komponent för genomförandet av de globala målen.  

 

Agenda 2030 - 17 mål för hållbar utveckling.

Agenda 2030 - 17 mål för hållbar utveckling.