Internationella index och jämförelser

Digitaliseringsrådets uppgift är att följa Sveriges utveckling ur ett internationellt perspektiv. Det gör vi bland annat genom uppföljningen av ett antal internationella index. Indexen presenterar av olika internationella aktörer och uppdateras i regel en gång per år. Syftet med ett index är att på ett åskådligt sätt jämföra länder med varandra och är uppbyggt genom att mätpunkter inom utvalda områden sammanvägs för att ranka länder.

Fem internationella index

Bild: Sammanfattning av Sveriges trender och placeringar i fem utvalda internationella index. 
Ladda ner bild som sammanfattar jämförelserna (png-format).


Sammanfattning av Sveriges trender och placeringar

Sverige har under många år presterat bra i internationella jämförelser och rankas genomgående högt. Utifrån de index som redovisas presterar Sverige bra vad gäller  infrastruktur och individers användning i form av till exempel mobil take-up och internetanvändning. Några av indexen visar på en lägre rankning för företagens användning av digitalisering. Det område där Sverige prestera lägst är e-förvaltning, vilket går igenom alla index där det finns indikatorer som mäter detta.

I varierande grad stämmer de internationella indexen med de fem delmål som den svenska digitaliseringsstrategin innefattar. I jämförelserna finns stor övervikt av indikatorer som mäter kompetens och infrastruktur ur ett globalt perspektiv. De indikatorer som försöker fånga aspekter av t.ex. innovation, ledning och trygghet bygger ofta på kvalitativa insamlingar vars metoder kan ifrågasättas. Ett annat generellt problem med indexen är att indikatorerna inte alltid mäter det som man avser att fånga. Som exempel på det kan nämnas ITUs index IDI, där en av indikatorerna som avser fånga en infrastrukturutveckling mäter antal fasta telefonabonnemang per capita, vilket ur ett svenskt perspektiv inte är rimligt. Det finns, i flera av indexen, en övervikt av indikatorer ämnade att mäta utbredningen av infrastruktur och allmänna insatsvaror som läskunnighet och elektricitetsproduktion per capita.

Utvecklingen behöver följas på fler sätt

Digitaliseringskommissionen och vi konstaterar att de internationella jämförelserna täcker endast in delar av de aspekter och trender som bör följas. Djupare kunskap behöver utvecklas för att få en adekvat uppfattning om hur Sverige ligger till i förhållande till det yttersta målet "att bli bäst i världen att använda digitaliseringens möjligheter". Till exempel behövs det tas fram nya indikatorer. Statistiken bör även kompletteras med andra typer av studier som ger kunskap om variationer, mönster och orsakssamband. 

 


Fördjupning och kommentarer på rapporter

Sverige stärker sin position som digitalt högpresterande - men mer finns att göra. Här kan du läsa en sammanfattning och kommentar på den senaste DESI-rapporten fån EU-kommissionen.