Vårt uppdrag

Digitaliseringsrådet har inrättats för att följa utvecklingen och driva på  en aktiv digitaliseringspolitik.

Digitaliseringsrådet har inrättats för att följa utvecklingen och driva på en aktiv digitaliseringspolitik.


Kort om Digitaliseringsrådets uppdrag

Regeringen beslutade i mars 2017 att inrätta ett råd – Digitaliseringsrådet – inom Regeringskansliet. Syftet med rådet är att bidra till bättre samordning och ett effektivt genomförande av regeringens strategiska arbete med digitalisering. Rådets uppgift är i korthet att

  • följa och stödja regeringens arbete med digitalisering,
  • följa digitaliseringen i Sverige,
  • följa digitaliseringen i omvärlden och jämföra hur Sverige presterar mot andra länder,
  • lämna förslag till konkreta insatser samt samråda med andra funktioner som regeringen inrättat för att arbeta med samhällets digitalisering.

Digitaliseringsrådet består av tio personligt förordnade ledamöter.

Så här arbetar vi

Rådet träffas ett antal gånger för formella Rådsmöten som digitaliseringsminstern ansvarar för. Mötena är ett tillfälle för diskussion kring aktuella sakfrågor och presentation av kansliets analyser och arbete. 

Kansliet arbetar med att följa utvecklingen i Sverige och omvärlden. Vi ger förslag på underlag och rekommendationer som Rådet bör överlämna till regeringen.

Under 2018 har Digitaliseringsrådet skaffat sig en uppdaterad nulägesbild genom att arbeta fram lägesbilder av de fem delmål som anges i digitaliseringsstrategin. Lägesbilderna, tillsammans med Digitaliseringskommissionens slutbetänkande, utgör en bas för vidare arbete vad gäller förståelse om viktiga utmaningar och möjligheter. 

Under 2019 kommer verksamheten inriktas på att fortsätta följa utvecklingen. Övergripande blir det tre spår som utgör grunden för fortsatt arbeta – följa, främja och föreslå. Analysarbetet är en stor utmaning. Här behöver vi utveckla formerna.

Så styrs vi

Digitaliseringsrådet (ledamöter) är direktrapporterande till digitaliseringsministern. Rådets ledamöter är personligt förordnade och representerar inte en organisation.